ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาโรงเรียน (อ่าน 15) 11 ม.ค. 65
จับของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2565 (อ่าน 21) 11 ม.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (อ่าน 56) 09 ธ.ค. 64
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี และการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน) (อ่าน 75) 21 พ.ย. 64
ทาสีรั้วคืนความสดใสให้โรงเรียน (อ่าน 85) 11 พ.ย. 64
นักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารีรับบริการฉีดวัคซีน (อ่าน 76) 11 พ.ย. 64
ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ (อ่าน 82) 02 พ.ย. 64
นักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารีรับอุปกรณ์การเรียน/อาหารเสริม(นม) (อ่าน 75) 02 พ.ย. 64
เงินพระราชทานของพระบาทสามเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 58) 28 ต.ค. 64
การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 58) 26 ต.ค. 64
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน (อ่าน 62) 22 ต.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนเยี่ยมนักเรียน (อ่าน 65) 19 ต.ค. 64
ต้อนรับท่านผอ.ภัทรภรณ์ คงกระจ่าง (อ่าน 65) 09 ต.ค. 64
นักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารีรับเงินค่าอาหารกลางวัน (อ่าน 93) 03 ส.ค. 64
นักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารีรับเงินค่าอาหารกลางวัน (อ่าน 78) 17 ก.ค. 64
แจกใบงานการจัดการเรียนการสอน ช่วงโควิด 19 (อ่าน 2081) 02 มิ.ย. 64
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (อ่าน 121) 18 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 2563 (อ่าน 133) 06 พ.ค. 64
พิธีปัจฉิมนิเทศ ผูกข้อมืออำลาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 165) 02 เม.ย. 64
ครูณัฐพลกล่าวอำลานักเรียน (อ่าน 166) 02 เม.ย. 64
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร D.A.R.E ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 151) 01 เม.ย. 64
ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 141) 30 มี.ค. 64
ร่วมงานบุญฟังเทศน์มหาชาติชาดก (อ่าน 142) 28 มี.ค. 64
เก็บข้อมูลสภาพวะช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (อ่าน 126) 25 มี.ค. 64
เลือกตั้งสภานักเรียน (ปีการศึกษา 2564) (อ่าน 142) 25 มี.ค. 64
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 143) 24 มี.ค. 64
ร่วมบริการชุมชนเวทีพัฒนานโยบายสาธรณะงานบวชสร้างสุข (อ่าน 141) 21 มี.ค. 64
นำนักเรียน ร่วมทำความสะอาดและจัดสถานที่วัดทุ่งวิไล (อ่าน 179) 19 มี.ค. 64
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้านทันตสาธารณสุข ปีงบฯ 2564 (อ่าน 114) 19 มี.ค. 64
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาแนะแนวการศึกษา (ประจำปีการศึกษา 2564) (อ่าน 155) 18 มี.ค. 64
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 145) 17 มี.ค. 64
การฝึกอบรม (อ่าน 131) 17 มี.ค. 64
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 154) 13 มี.ค. 64
ผู้ปกครองเลี้ยงขนมจีน (อ่าน 149) 09 มี.ค. 64
รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 175) 18 ก.พ. 64
การพ่นทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดเทอม (อ่าน 218) 26 ม.ค. 64
รับมอบเงินทุนเสมอภาค (อ่าน 210) 20 ม.ค. 64
ผู้ใหญ่ใจดีนำเครื่องดื่ม มาเลี้ยงนักเรียน (อ่าน 3247) 29 ธ.ค. 63
รับบริการด้านทันตกรรม 2/2563 (อ่าน 3225) 24 ธ.ค. 63
จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 (อ่าน 3256) 09 ธ.ค. 63