ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Hot Web
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกันอภิปรายปัญหาของยาเสพติดและฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยชีวภาพ (อ่าน 5) 25 พ.ค. 60
ฝึกปฏิบัติการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาซักผ้า (อ่าน 5) 24 พ.ค. 60
ฝึกระเบียบแถวพร้อมช่วยกันพัฒนาบริเวณโรงเรียน (อ่าน 6) 24 พ.ค. 60
พิธีเปิดโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 4 ปี 2560 (อ่าน 10) 23 พ.ค. 60
ร่วมรำลึก "วันอาภากร" (อ่าน 19) 20 พ.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (อ่าน 31) 07 พ.ค. 60
ร่วมโครงการเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2560 ด้วยระบบทางไกล (อ่าน 21) 04 พ.ค. 60
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560 - 2564) (อ่าน 28) 29 เม.ย. 60
ต้อนรับครูหวานเมือง (อ่าน 41) 04 เม.ย. 60
ร่วมประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (อ่าน 50) 31 มี.ค. 60
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน SARและการรายงาน QAMS ในลักษณะ Online (อ่าน 32) 24 มี.ค. 60
ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการลดเวลาเรียนและออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H (อ่าน 29) 22 มี.ค. 60
อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (อ่าน 39) 17 มี.ค. 60
มอบเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 40) 17 มี.ค. 60
ส่งลูกสู่ฝั่ง บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 87) 16 มี.ค. 60
ซ้อมพิธีมอบวุฒิบัติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 32) 15 มี.ค. 60
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 28) 15 มี.ค. 60
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา (อ่าน 48) 11 มี.ค. 60
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 38) 11 มี.ค. 60
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาแนะแนวการศึกษา (อ่าน 25) 09 มี.ค. 60
ดำเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 28) 08 มี.ค. 60
ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 28) 06 มี.ค. 60
พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี การอยู่ค่ายพักแรมฯ 2559 (อ่าน 24) 06 มี.ค. 60
กิจกรรมรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพักแรมฯ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 20) 06 มี.ค. 60
กิจกรรมฐานให้ความรู้และทดสอบกำลังใจลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 2559 (อ่าน 25) 06 มี.ค. 60
กิจกรรมเดินทางไกลและกิจกรรมผจญภัยลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 2559 (อ่าน 28) 06 มี.ค. 60
พิธีถวายราชดุดีและเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 27) 06 มี.ค. 60
ดำเนินการทดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 37) 28 ก.พ. 60
ดำเนินการประเมินอ่านออกเขียนได้ ป.1-4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 39) 26 ก.พ. 60
ดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 37) 22 ก.พ. 60
กิจกรรมท่องอาขยานภาษาไทยตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 52) 16 ก.พ. 60
รับการแนะแนวการศึกษาต่อจากโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (อ่าน 39) 15 ก.พ. 60
ร่วมการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก (อ่าน 45) 25 ม.ค. 60
วันครู ประจำปี 2560 (อ่าน 127) 17 ม.ค. 60
การแข่งขันกีฬาซับตารีเกมส์ 59 & งานวันเด็ก 60 (อ่าน 87) 12 ม.ค. 60
จีระ สุระขันธ์ พบปะนักเรียน (อ่าน 53) 11 ม.ค. 60
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านนาสนาดก์ (อ่าน 62) 27 ธ.ค. 59
เลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการ (อ่าน 64) 27 ธ.ค. 59
สอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 64) 26 ธ.ค. 59
รองผู้อำนวยการกล่าวอำลานักเรียน (อ่าน 42) 26 ธ.ค. 59