ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลานมันเจียวพืชผลมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียน (อ่าน 8) 22 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ่าน 59) 29 ส.ค. 63
รับมอบเงินทุนเสมอภาค (อ่าน 49) 28 ส.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 56) 28 ส.ค. 63
รพ.สอยดาว ให้บริการด้านทันตกรรมกับนักเรียน (อ่าน 47) 26 ส.ค. 63
ประชุมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 51) 25 ส.ค. 63
รองฯ ผอ.เขตฯ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ (อ่าน 50) 24 ส.ค. 63
รับมอบทุนการศึกษา จาก คณะศิษย์เก่า ม.ธรรมศาสตร์ (อ่าน 41) 24 ส.ค. 63
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (อ่าน 63) 21 ส.ค. 63
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2563 (อ่าน 62) 21 ส.ค. 63
ขยายผลและมอบหมายงาน ITA Online 2020 (อ่าน 61) 13 ส.ค. 63
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 62) 13 ส.ค. 63
ดำเนินการ PLC ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ชั้น ป.6 (อ่าน 69) 12 ส.ค. 63
ส.ป.ก.จันทบุรี มอบอุปกรณ์การเกษตร (อ่าน 55) 12 ส.ค. 63
เครือข่ายผู้ปกครองร่วมพัฒนาโรงเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2563 (อ่าน 70) 12 ส.ค. 63
กฟภ.สอยดาว ให้บริการแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า (อ่าน 54) 10 ส.ค. 63
รับมอบอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 (อ่าน 61) 10 ส.ค. 63
ร่วมโครงการ (อ่าน 53) 08 ส.ค. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย (อ่าน 55) 08 ส.ค. 63
ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน (อ่าน 40) 08 ส.ค. 63
ร่วมการประชุม ITA Online (อ่าน 79) 08 ส.ค. 63
ร่วมพิธีรับธง "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" ประจำปี 2563 (อ่าน 66) 08 ส.ค. 63
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี 2563 (อ่าน 59) 08 ส.ค. 63
เจ้าอาวาสวัดคำไลอุปถัมภ์มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน (อ่าน 43) 08 ส.ค. 63
ร้านทวีทรัพย์มอบนมให้โรงเรียน (อ่าน 50) 08 ส.ค. 63
รพ.สอยดาวบริการตรวจสุขภาพฟันนักเรียน 1/2563 (อ่าน 37) 08 ส.ค. 63
ส.ป.ก.จันทบุรีเข้าสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้ ปี 2563 (อ่าน 47) 08 ส.ค. 63
นายอำเภอสอยดาวมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ (อ่าน 43) 08 ส.ค. 63
รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการจัดการศึกษา 2563 (อ่าน 38) 08 ส.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 34) 08 ส.ค. 63
นายอำเภอสอยดาวตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปี2563 (อ่าน 60) 08 ส.ค. 63
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 (อ่าน 40) 08 ส.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 32) 08 ส.ค. 63
สสอ.สอยดาว ติดตามเฝ้าระวังเชื้อ COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 29) 08 ส.ค. 63
อสม.ร่วมทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 (อ่าน 27) 08 ส.ค. 63
มอบเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 31) 08 ส.ค. 63
เครือข่ายผู้ปกครองร่วมพัฒนาโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 (อ่าน 34) 08 ส.ค. 63
เครือข่ายผู้ปกครอง(หมู่5) และชป.11 ศปชด.กปช.จต. ร่วมพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 42) 08 ส.ค. 63
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียน (อ่าน 30) 08 ส.ค. 63
ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (อ่าน 33) 08 ส.ค. 63