ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอำพร นาคประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นายบรรยาย สุดสงวน
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางสาวละมุล ทบวงศรี
ครู คศ.3

นางสมจิตร จันพักลาน
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางอรุณพร ครองชนม์
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางนารี เกื้อกูล
ครู คศ.3

นางสาวสกุณา พึ่งงาม
ครู คศ.2
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางฉวีวรรณ เทียนทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางสาวโสภาพรรณ ใยน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางบังอร กระจ่างศรี
ครู คศ.1

นางสาวฐิติมา กานกล้า
ครู คศ.1
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางจิรัชยา แสนใจกล้า
ครู คศ.1

นายณัฐพล ศรีรักษา
ครู คศ.1

นางสาวสมสมร มุ่งปั่นกลาง
ครู คศ.1

นางสาวศิริลักษณ์ หมื่นกันยา
ครู คศ.1

นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวรุ้งนภา จันทร์ลี
ครู คศ.1

นางสาวลิษา สมัครพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายจีระ สุระขันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางหวานเมือง วงศ์อนุ
ครูผู้ช่วย

นายชฎิล ถนอมวัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสายรุ้ง ครามสุภาพ
ครู (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)

นางสาวสุนันทินี พรมถา
เจ้าหน้าที่ธุรการ