ทำเนียบบุคลากร

นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0963593978
อีเมล์ : pattaraponair2522@gmail.com

นางอำพร นาคประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายบรรยาย สุดสงวน
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางสาวละมุล ทบวงศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสมจิตร จันพักลาน
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอรุณพร ครองชนม์
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางนารี เกื้อกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสกุณา พึ่งงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางฉวีวรรณ เทียนทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางสาวโสภาพรรณ ใยน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางบังอร กระจ่างศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวฐิติมา กานกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจิรัชยา แสนใจกล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0861474728
อีเมล์ : jiratchaya.san@gmail.com

นางสาวสมสมร มุ่งปั่นกลาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 084-7786896
อีเมล์ : oil_oil_up@hotmail.com

นางสาวศิริลักษณ์ หมื่นกันยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวรุ้งนภา จันทร์ลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 099-6493161
อีเมล์ : ru_i_tim@hotmail.com

นายจีระ สุระขันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0879984226
อีเมล์ : bimkik@gmail.com

นางหวานเมือง วงศ์อนุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0894417726
อีเมล์ : kittapol2@gmail.com

นางสาวสายรุ้ง ครามสุภาพ
ครู (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)

นางสาวสุดารัตน์ แสนพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0623899459
อีเมล์ : Sudarat99459@gmail.com