ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Hot Web

นายสามารถ เฉียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอำพร นาคประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นายบรรยาย สุดสงวน
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางสาวละมุล ทบวงศรี
ครู คศ.3

นางสมจิตร จันพักลาน
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางอรุณพร ครองชนม์
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางนารี เกื้อกูล
ครู คศ.3

นางสาวสกุณา พึ่งงาม
ครู คศ.2
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางสาวฉวีวรรณ บำเรอรวย
ครู คศ.2
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางสาวโสภาพรรณ ใยน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางบังอร กระจ่างศรี
ครู คศ.1

นางสาวฐิติมา กานกล้า
ครู คศ.1
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางจิรัชยา แสนใจกล้า
ครู คศ.1

นายณัฐพล ศรีรักษา
ครู คศ.1

นางสาวสมสมร มุ่งปั่นกลาง
ครู คศ.1

นางสาวศิริลักษณ์ หมื่นกันยา
ครู คศ.1

นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ้งนภา จันทร์ลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวลิษา สมัครพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายจีระ สุระขันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางสาววาสนา นาจำปา
พนักงานราชการ

นายจีระศักดิ์ สายปัญญา
ช่างปูน 3