ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอำพร นาคประสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายบรรยาย สุดสงวน
ครู คศ.3

นางสาวละมุล ทบวงศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสมจิตร จันพักลาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอรุณพร ครองชนม์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางนารี เกื้อกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสกุณา พึ่งงาม
ครู คศ.2

นางฉวีวรรณ เทียนทอง
ครู คศ.2

นางสาวโสภาพรรณ ใยน้อย
ครู คศ.2

นางบังอร กระจ่างศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวฐิติมา กานกล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจิรัชยา แสนใจกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายณัฐพล ศรีรักษา
ครู คศ.1

นางสาวสมสมร มุ่งปั่นกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิริลักษณ์ หมื่นกันยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรุ้งนภา จันทร์ลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวลิษา สมัครพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายจีระ สุระขันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางหวานเมือง วงศ์อนุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสายรุ้ง ครามสุภาพ
ครู (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)