ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอรุณพร ครองชนม์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ