ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารี
ภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อ.2/1 (เดิม อ.1/1) 6 15 21
อ.2/2 (เดิม อ.1/2) 6 13 19
อ.3/1 (เดิม อ.2/1) 13 14 27
อ.3/2 (เดิม อ.2/2) 12 11 23
รวมอนุบาล 37 53 90
ป.1/1 12 19 31
ป.1/2 17 14 31
ป.2/1 15 13 28
ป.2/2 11 15 26
ป.3/1 24 24 48
ป.3/2 - - -
ป.4/1 22 26 48
ป.4/2 - - -
ป.5/1 17 26 43
ป.5/2 - - -
ป.6/1 21 23 44
ป.6/2 - - -
รวมประถม 139 160 299
รวมทั้งสิ้น 176 213 389
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561


จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารี
ภาคเรียนที่  2  ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อ.2/1 (เดิม อ.1/1) 5 13 18
อ.2/2 (เดิม อ.1/2) 6 12 18
อ.3/1 (เดิม อ.2/1) 11 14 25
อ.3/2 (เดิม อ.2/2) 13 11 24
รวมอนุบาล 35 50 85
ป.1/1 19 12 31
ป.1/2 16 14 30
ป.2/1 15 11 26
ป.2/2 10 13 23
ป.3/1 26 22 48
ป.3/2 - - -
ป.4/1 23 26 49
ป.4/2 - - -
ป.5/1 16 24 40
ป.5/2 - - -
ป.6/1 21 23 44
ป.6/2 - - -
รวมประถม 146 145 291
รวมทั้งสิ้น 181 195 376
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561