ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Hot Web
ปฐมวัย

นางสมจิตร จันพักลาน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางบังอร กระจ่างศรี
ครู คศ.1

นางสาวศิริลักษณ์ หมื่นกันยา
ครู คศ.1