วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้ ควบคู่เทคโนโลยี มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงเคียงคู่ชุมชนร่วมประสานบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
 
 
 
 
ปรัชญา
 
รียนดี  งานเป็น  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง