ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Hot Web

นางสาวฉวีวรรณ บำเรอรวย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย