ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Hot Web
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฉวีวรรณ เทียนทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย