ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 3,610,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 1,640,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 1,886,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ 301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ 301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533,2535 ,2536
งบประมาณ : 280,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 40,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 110,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 820,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..