พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามแนววิถีชีวิตแบบพอเพียงได้อย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักตนเองและฝึกคิดวิเคราะห์ ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ
3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 
เป้าประสงค์
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามแนววิถีชีวิตที่พอเพียงได้อย่างมีความสุข