ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนบ้านซับตารี ที่ตั้ง 246 หมู่ 5 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทร 039-497-041 โทรสาร –  email s.subtarri@gmail.com websitewww.bansubtarri.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 86 ไร่ 1 งาน 36.4 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ หมู่ 2 หมู่ 5 หมู่ 8 หมู่ 12 และหมู่ 15 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนบ้านซับตารี  ก่อตั้งเมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์  2521 โดยชาวบ้านซับตารีและบ้านเตาถ่านบริจาคเงินจำนวนทั้งสิ้น 40,000  บาท  เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไกลคมนาคมที่ 206 (บ้านซับตารี) อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องแบบนักเรียนได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระศรีรินทรทราบรมราชชนนี ดำเนินการสอนโดยตำรวจตระเวนชายแดน ด.ต.หงัน   ธัญญรักษ์ เป็นครูใหญ่คนแรก (26 มิถุนายน 2523
ครูใหญ่คนที่ 2 คือ ส.ต.ท.สมเกียรติ สำเร็จ (20 พฤษภาคม 2525
ครูใหญ่ คนที่ 3 คือ ส.ต.ท. สิริ ยิ้มกระโทก (23 ธันวาคม 2525
และคนที่ 4 คือ จ.ส.ต.สวัสดิ์ ช้างนะ (3 ตุลาคม- 2527ต่อมาทาง กก.ตชด.เขต 2 ได้โอนโรงเรียนให้ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรีรับโอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528โรงเรียนจึงมีชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนบ้านซับตารี สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโป่งน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านซับตารีได้เปิดทำการสอนนักเรียน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา นายภูวดล  หมื่นเตียง ได้มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2524  ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่คนแรก จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ต่อมานายเสน่ห์ สนิท มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน เมื่อวันที่ เมษายน 2533 ประกอบกับสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ          โป่งน้ำร้อน ได้แยกออกเป็น 2 อำเภอ คืออำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว จึงทำให้โรงเรียนไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสอยดาวและได้ขอเลขที่โรงเรียนคือ เลขที่ 246 หมู่ 5 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี โรงเรียนได้รับการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย อาจารย์ใหญ่และนายอำนาจ  ศีลสังวร มารับตำแหน่งเป็นคนแรก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2538 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรีได้สั่งย้ายและแต่งตั้งนายเสน่ห์ สนิท ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านประตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน 2541 และให้นายอำนาจ ศีลสังวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านซับตารี ต่อมาสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรีได้สั่งนายสุรดิษ สุขอรุณยืนยง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองมะค่า สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสอยดาว มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ท่านได้พัฒนาโรงเรียนให้เจริญในด้านต่าง ๆ ทั้งอาคารสถานที่ บุคลากร และวิชาการให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 นายสามารถ เฉลียวฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า ได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตารี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยท่านได้วางวิสัยทัศน์ และนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า  และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจางวาง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตารี โดยท่านได้วางวิสัยทัศน์ และนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป