ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านซับตารี  ก่อตั้งเมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์  2521 โดยชาวบ้านซับตารีและบ้านเตาถ่านบริจาคเงินจำนวนทั้งสิ้น 40,000  บาท  จัดซื้อจากผู้ครอบครองที่ดิน นายทองหล่อ ทองเทศ  เมื่อ พ.ศ. 2520   มีเนื้อที่จำนวน  96  ไร่   1  งาน   36.4  ตารางวา   เดิมใช้ชื่อว่า  โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนไกลคมนาคม ที่ 206  (บ้านซับตารี)    ประชาชนบ้านซับตารี  ได้ร่วมกับ มว.ตชด. ที่ 233 โดยมี ร.ต.ต.วีระชัย  วิสุทธิอุทัยกุล และกก.ตชด. เขต 2 ได้รับการสนับสนุนสังกะสีและอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆ ทำการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นแบบโครงไม้ มุงด้วยสังกะสี กว้าง  เมตร  ยาว  30 เมตร  1 หลังรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน  เครื่องแบบนักเรียน  ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชินี     ดำเนินการสอนโดยตำรวจตระเวนชายแดน  ด.ต. หงัน   ธัญญรักษ์  เป็นครูใหญ่คนแรก  (26 มิถุนายน 2523)   ครูใหญ่คนที่ 2 คือ ส.ต.ท.สมเกียรติ  สำเร็จ
  (20 พฤษภาคม 2525)  ครูใหญ่ คนที่ 3 คือ  ส.ต.ท. สิริ  ยิ้มกระโทก  (23 ธันวาคม 2525)   และคนที่  4  คือ   จ.ส.ต.สวัสดิ์    ช้างนะ  (3 ตุลาคม 2527)   ต่อมาทาง กก.ตชด.เขต 2  ได้โอนโรงเรียนให้ไปสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  รับโอนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม2528 โรงเรียนจึงมีชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนบ้านซับตารี สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโป่งน้ำร้อน
 • โรงเรียนบ้านซับตารี  ได้เปิดทำการสอนนักเรียน  2 ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา นายภูวดล  หมื่นเตียง  ได้มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม 2524  ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่คนแรก จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ทำให้อาคารเรียนไม่เพียงพอ  ต่อมาทางราชการได้จัดสรรสร้างอาคารต่าง ๆ เพิ่มขึ้นดังนี้ 
  1.   อาคารเรียน สปช. 105/26  จำนวน 1 หลัง 10 ห้องเรียน
  2.   บ้านพักครูแบบ สปช. 301/26  จำนวน 2 หลัง
  3.   ส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ (10 ตุลาคม 2528 - 24 มิถุนายน 2528)
  4.   อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 205/26  ราคา 820,000 บาท  (18 ตุลาคม 2529 -   18 กุมภาพันธ์ 2530)
  5.   ส้วมแบบ สปช. 601/26  จำนวน 1 หลัง 4 ที่  (18 สิงหาคม 2530)
  6.   ฝ. 33  1  ชุด  (24 มกราคม 2530 - 13 กุมภาพันธ์ 2530)
  7.   หลุมหลบภัย  (1 - 12 กุมภาพันธ์ 2530)
  8.   ปีการศึกษา 2531 ปลูกขนุนจำนวน  300  ต้น  เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
  9.   ปีการศึกษา  2531  ปลูกขนุน  300  ต้น  เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
 • ต่อมา นายภูวดล  หมื่นเตียง  ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านโพธิ์สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอโป่งน้ำร้อน และได้แต่งตั้งนายเสน่ห์  สนิท  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2533  ประกอบกับสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโป่งน้ำร้อน ได้แยกออกเป็น 2 อำเภอ คืออำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว จึงทำให้โรงเรียนไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสอยดาว  และได้ขอเลขที่โรงเรียนคือ เลขที่  246  หมู่   5ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนได้งบสร้างอาคารเพิ่มเติมดังนี้
  1.  บ้านพักครูแบบ สปช. 301/26 จำนวน 1 หลัง (9 เมษายน 2533 - 16 สิงหาคม 2533)
  2.  อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ปีงบประมาณ 2536
  3.  บ้านพักครูแบบ สปช. 301/36  จำนวน  1  หลัง  ปีงบประมาณ 2536
 • โรงเรียนได้รับการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย อาจารย์ใหญ่    และนายอำนาจ  ศีลสังวรมารับตำแหน่งเป็นคนแรก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2538      ปีงบประมาณ 2541 ได้งบก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน  2  หลัง ๆ ละ  4  ที่   ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2541 และได้งบ ต่อเติมอาคารเรียน แบบสปช. 105/29 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2542
 • สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ได้สั่งย้ายและแต่งตั้ง นายเสน่ห์  สนิท  ผู้อำนวยการโรงเรียนไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านประตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 27 พศฤจิกายน 2541 และให้นายอำนาจ  ศีลสังวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านซับตารี
 • สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ได้สั่ง    นายสุรดิษ   สุขอรุณยืนยง  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนหนองมะค่า สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสอยดาว มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542   ถึงปัจจุบัน     ปีงบประมาณ 2542 โรงเรียนได้รับงบต่อเติมห้องเรียน  4  ห้อง  ที่อาคาร  2  แบบ สปช.105/29  จำนวนเงิน 328,000 บาท เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2542 - 3 กันยายน 2542  โดยบริษัทจันทรังษ์ก่อสร้างจำกัด และได้จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ เป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตัวอักษรเป็นโลหะทองแดงรมดำ เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2540 - 20 กันยายน 2542  ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 38,540  บาท
 • ในปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  1 สนาม งบประมาณ100,000  บาท ก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 - 17 สิงหาคม 2543   และได้ก่อสร้างทางระบายน้ำ ตามแนวถนนหน้าอาคารเรียนเป็นแนวก่ออิฐบล๊อค ก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2544 -19 กุมภาพันธ์  2544 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน 36,843  บาท
 • ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2543  โรงเรียนได้งบจ้างครูอัตราจ้าง  1  อัตรา  ได้ทำการจ้าง 
  นางสาวณัฐพร  สุขอรุณยืนยง  และมอบหมายให้ทำหน้าที่ครูประจำชั้น ป.4/2  จนถึงวันที่  30  กันยายน 2547  ซึ่งโรงเรียนได้ถูกตัดตำแหน่งครูอัตราจ้าง
 • แต่โรงเรียนได้งบจ้างวิทยากรท้องถิ่นวุฒิ ปริญญาตรีจากอบจ.  จันทบุรี  โดยสัญญาจ้าง  1 ปี ค่าจ้างเดือนละ 7,260 บาท  ซึ่งทำการจ้าง  นายประเทือง  ฝ่ายประสิทธิ์  มอบหมายให้ทำหน้าที่สอนประจำชั้น  ป.2/1 
 • โรงเรียนดำเนินปรับปรุงโรงอาหาร  โดยจ้างเหมาให้ช่างอี๊ด  ปรับปรุงในวงเงิน  41,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 – 20 กันยายน 2548
 • โรงเรียนได้อัตราจ้าง  4  เดือน 1  ตำแหน่ง จึงสั่ง  นายจิรศักดิ์  มาลาสาย  วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต ( เกษตรศาสตร์ )  และมอบหมายให้ประจำชั้น  ป.2/2  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 สิ้นสุดสัญญา วันที่  30 กันยายน 2548
 • วันที่  1 พฤศจิกายน 2548 โรงเรียนได้รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่ 1 ราย  คือ  นายเจษฎา  ถังเงิน  วุฒิปริญญาตรี  เอกประถมศึกษา  มอบหมายให้ทำหน้าที่สอนประจำชั้น  ป.3/2  และได้สั่งจ้างพนักงานราชการ 1 ราย คือ นายจิรศักดิ์  มาลาสาย  โดยสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ถึง 30 กันยายน  2551  นอกจากนี้ได้สั่งจ้างครูต่างประเทศมาสอนภาษากัมพูชาจำนวน 1 คน คือนางสาวมน  ปรน  ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  สัญญา  1  ปี
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548  โรงเรียนได้รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่  1 ราย คือ นางสาววาสนา  ฝ่ายเป็น  วุฒิปริญญาตรี  เอกภาษาอังกฤษ  มอบหมายให้ทำหน้าที่สอนประจำชั้น ป.5/1
 • วันที่ 20 เมษายน 2549 สั่งย้าย นายศุภลักษณ์  ผิวผ่องไปปฏิบัติหน้าที่ที่  โรงเรียนบ้านวังตัก  อ.มะขาม  และสั่งย้าย  นางอินทิรา  นิทาน  ไปปฏิบัติหน้าที่ที่  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง อ.สอยดาว
 • วันที่ 25 เมษายน 2549 รับรายงานตัว นางกันต์วดี  พันธ์สุโภ  มอบหมายให้ประจำชั้น
  ป.6/2   และเป็นหัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน
 • วันที่ 27 เมษายน 2549 รับรายงายตัว นางปองจิรา  จตุรวงค์ มอบหมายประจำชั้นอนุบาล
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2549 โรงเรียนสั่งจ้าง  นายประเทือง   ฝ่ายประสิทธ์  เป็นครูอัตราจ้าง เงินเดือน 7,360 บาท  สัญญา 1 ปี
 • วันที่  9 มกราคม 2550 นายพิเชษฐ์  ปิ่นเกิด มารายงานตัว  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550  โรงเรียนได้ส่งตัวนายวุฒิ  อิสระกุล  ไปปฏิบัติหน้าที่ที่  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร  สพท. ฉะเชิงเทรา  เขต 1
 • วันที่  9  พฤศจิกายน 2550  รับรายงานตัว  นางมลิวัลย์  เกษมสุข  มอบหมายให้สอนประจำชั้น  ป.6/1  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 • วันที่ 15  ตุลาคม 2550  โรงเรียนได้ส่งตัว  นางพวงพยอม  ผิวผ่อง ไปปฏิบัติหน้าที่ที่  โรงเรียนบ้านวังตัก  อ.มะขาม
 • วันที่  19 ตุลาคม 2550  โรงเรียนได้ส่งตัว  นายศุภลักษณ์  ผิวผ่อง  ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนที่  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง  อ.สอยดาว
 • วันที่ 29 สิงหาคม 2551 นายบุญเชิด  รัตนดี  เอกคอมพิวเตอร์  และนางสาวสกุณา  ดอกพวง  เอกวิทยาศาสตร์  มารายงานตัว  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย
 • วันที่  1 กันยายน 2551 นางมลิวัลย์  เกษมสุข  เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่  โรงเรียนวัดผักกาด  อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
 • วันที่ 17 กันยายน 2551 นางสาวมณีรัตน์ กองมณี  มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย  เอกปฐมวัย
 • วันที่  19  มกราคม 2552 ช่างพันได้เริ่มก่อสร้างศาลาพักผ่อน  หน้าอาคาร 1  ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร  สูง  2.00 เมตร  ราคาก่อสร้างจำนวน  79,500 บาท
 • วันที่ 27 เมษายน 2552 โรงเรียนสับโอน(ย้าย) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  1 ราย คือ นางสาวนพวรรณ  บุญยัง  ตำแหน่งจนท. การเกษตร 1 กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กทม. มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย  และมอบหมายให้ประจำชั้น ป.4/1 (เอกเกษตรกรรม)
 • วันที่  9  มิถุนายน 2552 นายอัครพงษ์  ศรีภักดี  มารายงานตัวบรรจุเป็นครูผู้ช่วย  เอกคอมพิวเตอร์