ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวโสภาพรรณ ใยน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางหวานเมือง วงศ์อนุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2