กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวโสภาพรรณ ใยน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0854321684
อีเมล์ : -

นางหวานเมือง วงศ์อนุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 089-4417726
อีเมล์ : kittapol2@gmail.com