ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Hot Web

นางสาวโสภาพรรณ ใยน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ