ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Hot Web
ประถมศึกษา

นางอำพร นาคประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษา

นางสาวละมุล ทบวงศรี
ครู คศ.3

นางนารี เกื้อกูล
ครู คศ.3