ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นางอำพร นาคประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษา

นางสาวละมุล ทบวงศรี
ครู คศ.3

นางนารี เกื้อกูล
ครู คศ.3