คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรจิรา บุญแสง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรติมา รอดปิ่นทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรรณชนิดา สังเกตุกิจ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรณิชา ยาริรมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6/2