ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสกุณา พึ่งงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางจิรัชยา แสนใจกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสมสมร มุ่งปั่นกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวลิษา สมัครพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2