ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสกุณา พึ่งงาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจิรัชยา แสนใจกล้า
ครู คศ.1

นางสาวสมสมร มุ่งปั่นกลาง
ครู คศ.1

นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวลิษา สมัครพันธ์
ครูผู้ช่วย