ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Hot Web
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสกุณา พึ่งงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจิรัชยา แสนใจกล้า
ครู คศ.1

นางสาวสมสมร มุ่งปั่นกลาง
ครู คศ.1

นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวลิษา สมัครพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา นาจำปา
พนักงานราชการ