ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Hot Web
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสกุณา พึ่งงาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจิรัชยา แสนใจกล้า
ครู คศ.1

นางสาวสมสมร มุ่งปั่นกลาง
ครู คศ.1

นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวลิษา สมัครพันธ์
ครูผู้ช่วย