ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Hot Web
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ เฉียวฉลาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตารี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตารี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2553- 21 ธันวาคม 2559