ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตารี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0963593978
อีเมล์ : pattaraponair2522@gmail.com