ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวฐิติมา กานกล้า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณัฐพล ศรีรักษา
ครู คศ.1

นางสาวรุ้งนภา จันทร์ลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1