กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวฐิติมา กานกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 039497041
อีเมล์ : titimait11@gmail.com