ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอำพร นาคประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวละมุล ทบวงศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1