ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจีระ สุระขันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์