ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจีระ สุระขันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์