QR CODE ไลน์กลุ่มในแต่ละชั้นเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2