ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2565 (อ่าน 319) 03 ก.ค. 65
มหกรรมวิชาการวันสุนทรภู่ (อ่าน 321) 30 มิ.ย. 65
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา (อ่าน 313) 30 มิ.ย. 65
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 305) 30 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อ่าน 306) 30 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 265) 30 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง1/2565 (อ่าน 265) 30 มิ.ย. 65
ส่งครูย้าย (อ่าน 272) 30 มิ.ย. 65
สำเร็จการศึกษา (อ่าน 265) 30 มิ.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (อ่าน 498) 28 มี.ค. 65
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ครั้งที่ 1 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 (อ่าน 494) 28 มี.ค. 65
สอบNT (อ่าน 487) 28 มี.ค. 65
โครงการอบรมลูกเสือชายแดน รุ่นที่ 70 (อ่าน 3406) 03 มี.ค. 65
สอบ RT ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3404) 03 มี.ค. 65
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่าน 3377) 03 มี.ค. 65
117ปีโรตารี่จันทบุรีกับโรงเรียนบ้านซับตารี (อ่าน 3383) 03 มี.ค. 65
นำนักเรียนทำบุญวันมาฆบูชา (อ่าน 3433) 17 ก.พ. 65
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3415) 12 ก.พ. 65
ประชุมพสน. (อ่าน 3412) 12 ก.พ. 65
เลี้ยงไอติมและขนมเด็กๆ (อ่าน 3470) 07 ก.พ. 65
ทุนการศึกษา (อ่าน 3405) 07 ก.พ. 65
มอบเกียรติบัตร (อ่าน 3395) 07 ก.พ. 65
รับการประเมินจากสาธารณสุขอำเภอ (อ่าน 3404) 25 ม.ค. 65
พัฒนาโรงเรียน (อ่าน 3432) 11 ม.ค. 65
จับของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2565 (อ่าน 3430) 11 ม.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (อ่าน 3472) 09 ธ.ค. 64
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี และการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน) (อ่าน 3509) 21 พ.ย. 64
ทาสีรั้วคืนความสดใสให้โรงเรียน (อ่าน 3516) 11 พ.ย. 64
นักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารีรับบริการฉีดวัคซีน (อ่าน 3486) 11 พ.ย. 64
ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ (อ่าน 3488) 02 พ.ย. 64
นักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารีรับอุปกรณ์การเรียน/อาหารเสริม(นม) (อ่าน 3467) 02 พ.ย. 64
เงินพระราชทานของพระบาทสามเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 3445) 28 ต.ค. 64
การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3457) 26 ต.ค. 64
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน (อ่าน 3445) 22 ต.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนเยี่ยมนักเรียน (อ่าน 3452) 19 ต.ค. 64
ต้อนรับท่านผอ.ภัทรภรณ์ คงกระจ่าง (อ่าน 3460) 09 ต.ค. 64
นักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารีรับเงินค่าอาหารกลางวัน (อ่าน 3479) 03 ส.ค. 64
นักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารีรับเงินค่าอาหารกลางวัน (อ่าน 3454) 17 ก.ค. 64
แจกใบงานการจัดการเรียนการสอน ช่วงโควิด 19 (อ่าน 6042) 02 มิ.ย. 64
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา (อ่าน 3510) 18 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 2563 (อ่าน 3518) 06 พ.ค. 64
พิธีปัจฉิมนิเทศ ผูกข้อมืออำลาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3564) 02 เม.ย. 64
ครูณัฐพลกล่าวอำลานักเรียน (อ่าน 3565) 02 เม.ย. 64
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร D.A.R.E ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3536) 01 เม.ย. 64
ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3515) 30 มี.ค. 64
ร่วมงานบุญฟังเทศน์มหาชาติชาดก (อ่าน 3518) 28 มี.ค. 64
เก็บข้อมูลสภาพวะช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (อ่าน 3509) 25 มี.ค. 64
เลือกตั้งสภานักเรียน (ปีการศึกษา 2564) (อ่าน 3529) 25 มี.ค. 64
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3523) 24 มี.ค. 64
ร่วมบริการชุมชนเวทีพัฒนานโยบายสาธรณะงานบวชสร้างสุข (อ่าน 3518) 21 มี.ค. 64