ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี และการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน)
โรงเรียนบ้านซับตารี ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี และการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน)
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านซับตารี
โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ดังรายชื่อ
1. นายทองพูล จันทบูรณ์ รก.ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.นายมาโนช สุภาพันธ์วรกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแผนและยุทธศาสตร์องค์กร
ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
...(คลิกชม ภาพกิจกรรม)...
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2564,18:41   อ่าน 74 ครั้ง