ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสามารถ เฉลียวฉลาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Hot Web
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารี
ภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อ.1/1

17

12

29

อ.1/2

17

12

29

อ.2/1

12

14

26

อ.2/2

12

13

25

รวมอนุบาล

58

51

109

ป.1/1

17

16

33

ป.1/2

17

15

32

ป.2/1

13

17

30

ป.2/2

13

15

28

ป.3/1

11

15

26

ป.3/2

10

14

24

ป.4/1

11

12

23

ป.4/2

12

12

24

ป.5/1

14

13

27

ป.5/2

16

7

23

ป.6/1

12

16

28

ป.6/2

11

19

30

รวมประถม

157

171

328

รวมทั้งสิ้น

215

222

437

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559


จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารี
ภาคเรียนที่  2  ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อ.1/1

17

12

29

อ.1/2

18

14

32

อ.2/1

12

14

26

อ.2/2

12

13

25

รวมอนุบาล

59

53

112

ป.1/1

16

15

31

ป.1/2

18

15

33

ป.2/1

11

15

26

ป.2/2

11

14

25

ป.3/1

11

15

26

ป.3/2

9

15

24

ป.4/1

11

12

23

ป.4/2

13

12

25

ป.5/1

13

13

26

ป.5/2

16

7

23

ป.6/1

12

16

28

ป.6/2

11

19

30

รวมประถม

152

168

320

รวมทั้งสิ้น

211

221

432

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559