ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารี
ภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อ.2/1 (เดิม อ.1/1) 6 15 21
อ.2/2 (เดิม อ.1/2) 6 13 19
อ.3/1 (เดิม อ.2/1) 13 14 27
อ.3/2 (เดิม อ.2/2) 12 14 23
รวมอนุบาล 37 53 90
ป.1/1 19 12 31
ป.1/2 17 14 31
ป.2/1 15 13 28
ป.2/2 11 15 26
ป.3/1 14 11 25
ป.3/2 10 13 23
ป.4/1 10 14 24
ป.4/2 12 12 24
ป.5/1 9 12 21
ป.5/2 8 14 22
ป.6/1 10 13 23
ป.6/2 11 10 21
รวมประถม 146 153 299
รวมทั้งสิ้น 183 206 389
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561