ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารี
ภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อ.2/1 (เดิม อ.1/1) 12 16 28
อ.2/2 (เดิม อ.1/2) 14 12 26
อ.3/1 (เดิม อ.2/1) 18 12 30
อ.3/2 (เดิม อ.2/2) 16 15 31
รวมอนุบาล 60 55 115
ป.1/1 12 10 22
ป.1/2 12 7 19
ป.1/3 7 12 19
ป.2/1 14 13 26
ป.2/2 11 15 26
ป.3/1 11 15 26
ป.3/2 11 14 25
ป.4/1 10 15 25
ป.4/2 10 12 22
ป.5/1 10 13 23
ป.5/2 13 12 25
ป.6/1 13 12 25
ป.6/2 17 8 25
รวมประถม 153 156 309
รวมทั้งสิ้น 213 211 424
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560