ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 มี.ค. 55 - ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ดรีมเวิร์ล
29 มี.ค. 55 - ประชุมผู้ปกครอง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

30 มี.ค. 55 - วันสิ้นปีการศึกษา 2/2554
 
 
โรงเรียนบ้านซับตารี ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 ก.ค. 55 กิจกรรมวันภาษาไทย
01 ส.ค. 55 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
09 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่
10 มิ.ย. 56 ถึง 12 มิ.ย. 56 สมศ.ประเมินโรงเรียน
17 มิ.ย. 56 ประเมินโรงเรียน 9 ดี
20 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันไหว้ครู
11 มี.ค. 58 ดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน
12 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
17 มี.ค. 58 พิธีมอบวุฒิบัตรและบัณฑิตน้อย
18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน 1/2558
โรงเรียนบ้านซับตารี กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558